Morten Etik Politikamız

MORTEN ETİK POLITIKAMIZ

Morten Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak, verdiğimiz hizmetlerin mükemmel seviyede olması ve faaliyetlerimizi tartışmasız olarak bağımsızlık, bütünlük ve yasallık çerçevesinde yürütüyor olmamız gereklidir. Başarımız, büyük ölçüde müşterilerimizin ve çalışanlarımızın  bağımsızlık ve bütünlüğümüze duyduğu güvene bağlıdır. Bu nedenle Morten’in müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz arasındaki itibarı bizim en kıymet verdiğimiz değerlerimiz arasındadır. Bağımsızlık, bütünlük ve yasalara uygunluk, Morten Etik Kuralları’nın en önemli prensiplerindendir. Morten şirket çalışanlarının ve iş ortaklarının dünyanın her tarafında Morten Etik Kuralları’na tam bağlılık içinde olmaları bizim için çok önemlidir

Etik kurallarımıza aykırı davranışlarda bulunmak Morten’in veya sizin çok büyük para cezaları almanıza, mahkeme masrafları ve uyumla ilgili masraflar ya da hukuki sorumluluklar üstlenmenize ve süreçte rol oynayan kişilerin hapis cezasına çarptırılmasına neden olabilir. Ayrıca Morten’in itibarına ve pazar değerine de ciddi zararlar verebilir.

Bunu dikkate alarak, haksız ve/veya dürüst olmayan iş uygulamaları yapmayı reddediyoruz ve işlerimizi rüşvet veya yolsuzluktan uzak bir şekilde sürdürüyoruz. Kanunun ihlal edilmesine müsamaha gösterilmeyeceği,ve disiplin ve  uygulamaları ve yasal yaptırımlar ile sonuçlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Morten Etik Kurallarımız ile ilgili ilke ve açıklamalar aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. 

1.Çıkar Çatışmaları

Morten çıkar çatışmalarından kaçınmaktadır.

Bir Morten çalışanı olarak, göreviniz kapsamındaki faaliyetler ile ilgili olarak yürürlükteki her türlü kanuna uygun davranmaktır. Hizmetlerimizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve şeffaflığı müşterilerimizin bize olan güveninin temelini oluşturmaktadır. Ancak çıkar çatışmaları bu güvene ciddi zararlar verebilir. Morten çalışanının bireysel menfaatleri Morten’in menfaatleri ile çelişirse veya çeliştiğinde bir çıkar çatışması meydana gelebilir. Eğer bir Morten çalışanının bir tedarikçide hissesi mevcut ise, Morten’in müşterisi veya rakibi ya da benzeri üçüncü bir taraf için çalışma çıkar çatışmasına yol açabilir.İşle ilgili tüm kararlar objektif kriterler üzerine inşa edilmelidir.

2.Yolsuzluk

Morten rüşvet ve yolsuzluğa tolere etmez.

Yolsuzluk iş dünyasındaki rekabeti yozlaştırmakta ve hem bireyler hem de toplum için zararlar ortaya çıkarmaktadır. Yolsuzluk, ceza kanunu ve medeni kanun kapsamında Morten çalışanını etkilediği gibi;

Morten’e karşı davalar açılmasına da yol açabilir. Bu kapsamda hapis cezasından para cezasına kadar herhangi bir ceza söz konusu olabilir. Morten’de yolsuzluk kesinlikle yasaklanmıştır ve bu nedenle benzer her türlü ihlal şirket menfaatlerine aykırıdır. Bu prensip, tüm çalışanlar için geçerli ve bağlayıcıdır.

Bir Morten çalışanı olarak ülke içinde ve dışında aşağıdakilerden kesinlikle uzak durmanız gereklidir.

Bir kararın alınması, bir teklifin verilmesi veya bir hizmetin sunumu esnasında ayrıcalıklı muamele görmek veya göstermek için görevlilere veya iş ortaklarına maddi veya diğer benzeri avantajlar teklif etmek, sözler vermek, temin etmek veya onaylamak;

Sipariş ve/veya teslimat aşamasında iş ortağı için ayrıcalıklı muamele yapmak veya görmek için çalışanın kendisi veya bir başkası adına maddi veya benzer türlü menfaatleri talep veya kabul etmek ya da bunlarla ilgili olarak verilen sözleri kabul etmek;

Morten içerisindeki herhangi bir iş faaliyeti ile bağlantılı olarak görevlilere doğrudan veya dolaylı olarak maddi veya diğer menfaatler teklif veya temin etmek.

Hediyeler, Temsil ve İkram

Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi amacı ile verilen değeri düşük hediyeler veya ortak iş yemekleri ya da iş etkinlikleri için yapılan davetler genellikle problem çıkarmaz. Ancak hediyelerin her zaman için misafirperverlik, nezaket ve yerel geleneklere uygun olması sağlanmalıdır. Hediyelerin alınması veya verilmesi kendimizin veya iş ortaklarımızın bağımsızlığına gölge düşürmemelidir. İş itibarımızın zedelenmemesi için bu tarz bir gölge düşürme görüntüsü verilmesinden bile kaçınılmalıdır. Hediyeler ve davetler ayrıca iş ortaklarımızın ortam ve konumlarına uygun olmalıdır.

Hediye almadan veya vermeden ya da bir davet yapmadan veya kabul etmeden önce, davet veya hediyenin kabul edilebilir olup, olmadığını kontrol etmek amacı ile yönetici ve/veya yönetim kuruluna danışılmalıdır.

Bağışlar

Bağışlar yardım organizasyonlarının desteklenmesine hizmet eder ve Morten’in sosyal sorumluluğunun bir parçasıdır. Eğer alıcısı ve Morten arasında bir iş ilişkisi mevcut ise bağışların verilmesi problemlere yol açabilir. Bağışlar sadece ticari işlemlerden bağımsız olarak ve tedarik veya idari bir karar ile ilişkisi olmayacak şekilde verilebilir.  Bağışların verilmesinden önce mümkün oldukça alıcının amirinin/ işvereninin yazılı mutabakatı alınmalıdır.

Adil Davranım Prensibi

Bir Morten çalışanı olarak aşağıdakilerden kesinlikle uzak durmalısınız;

Rekabeti ortadan kaldıran, azaltan veya tahrip eden yasa dışı faaliyetler;

Rekabet ile ilgili olan bilgilerin alınıp verilmesi,

Pazara hakim olma pozisyonunun suistimal edilmesi yolu ile rakipler arasında ayrımcılık yapılması.

Bilginin Kullanımı

Morten bilgiyi özenli bir şekilde kullanır.

Bilginin alınıp verilmesi ve bize ait know-how’un kullanılması günlük ticari faaliyetlerimizin bir parçasıdır. Bilginin, şirketimizin ve müşterilerimizin korunması için bilgilerin doğru ve şeffaf bir şekilde ele alınması önemlidir.

Bilgi Güvenliği

Bilgi teknolojileri ve veri işleme Morten’de görevlerin yerine getirilmesi için anahtar bir rol üstlenmektedir. Tüm önemli stratejik ve operasyonel fonksiyonlar ve görevler bilgi teknolojileri tarafından önemli ölçüde desteklenmektedir. Ancak bilgi teknolojileri ve veri işleme ayrıca verilerin güvenliği ile ilgili riskler taşımaktadır

Kayıtlar ve Mali Bütünlük

İç ve dış şeffaflık yanı sıra doğru ve gerçek raporlama da girişimci faaliyet ve yaklaşımlarımızın standardıdır.

Gizlilik

Morten kendisine ve üçüncü taraflara ait ticari sırları ve diğer gizli bilgileri korur.

Morten bir teknik hizmet tedarikçisi olarak, Morten’in başarılı faaliyetlerinin temelini oluşturan çok değerli know-how ve kapsamlı ticari sırlara sahiptir. Bu bilgilerin yetkisiz bir şekilde açıklanması veya diğer bir şekilde bu bilgilere erişim sağlanması Morten için ciddi zararlara yol açabilir ve ceza kanunları veya medeni kanun kapsamında yaptırımlarla sonuçlanabilir ve bu nedenle kabul edilemez. Kendimize ve üçüncü taraflara ait bilgilerin yetkisiz bir şekilde ifşa edilmesini önlemek için, gizli bilgileri kullanırken özel koruyucu tedbiler uygulamalıyız.

Bir Morten çalışanı olarak, şirkete ait know-how’ı ve şirketin, müşterilerinin ve diğer sözleşmeli tarafların kamuya açık olmayan bilgilerininin uygun biçimde korunmasını sağlamalısınız ve yetkisi olmayan kişilere transfer etmemelisiniz.

Morten bilgi güvenliği sağlar.

Bilgi güvenliği Bilgi teknolojileri ve veri işleme Morten’de görevlerin yerine getirilmesi için anahtar bir rol üstlenmektedir. Tüm önemli stratejik ve operasyonel fonksiyonlar ve görevler bilgi teknolojileri tarafından önemli ölçüde desteklenmektedir. Ancak bilgi teknolojileri ve veri işleme ayrıca verilerin güvenliği ile ilgili riskler taşımaktadır

Verilerin Gizliliği

İnternet, Intranet, e-postalar vb. üzerinden alınıp verilen elektronik bilgiler günlük işlerimizin bir parçasıdır. Bu elektronik bilgi alışverişi ayrıca isimler, adresler, doğum tarihleri vb. kişisel verileri de kapsayabilir. Bireylerin gizliliğinin korunması ve hangi kişisel bilgilerin ne zaman açıklanacağı ile ilgili hakların tespit edilmesi amacı ile Kişisel verilerin kullanılması pek çok ülkede veri gizliliği kanunları ile yönetilir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartları

Çalışanlarımız, bir teknik hizmet tedarikçisi olarak bizim için çok önemli oldukları için çalışanlarımızın korunması Morten için birincil öneme sahiptir.

Para Aklama

Morten para aklamayı desteklememektedir.

Para aklama, gerçek kaynaklarını veya sahiplerinin kimliklerini gizlemek için, yasa dışı yollardan elde edilmiş bulunan mali kaynaklar (organize suçlar, rüşvet, yolsuzluk, terörizm vb. suçla ilgili faaliyetler) yasal parasal ve ekonomik dolaşıma sokulduğu zaman meydana gelmektedir.

Morten sadece işle ilgili faaliyetleri yürürlükteki tüm kanunlara uygun olan ve mali kaynakları yasal faaliyetlerden gelen değerli iş ortakları ile iş ilişkilerini sürdürmektedir.

Ayrımcılık

Morten ayrımcılığa müsamaha göstermemektedir.

Morten farklı kültürlere sahip, ve farklılıklara saygı gösteren bir şirkettir. Morten’de bizim bakışımız farklı etnik kökene, dine, dünya görüşüne, ırka, yaşa, zaaflara, cinsiyete veya cinsel kimliğe ait olan bireylerin zenginlikleri yansıttıkları şeklindedir.

Morten Etik Kuralları tüm Morten çalışanları ve iş ortakları için bağlayıcıdır.

Randevu ve bilgi talebi için : 0850 755 02 83